Strona główna
sobota, 19 września 2020 r.
imieniny obchodzą: Konstancja, Leopold

Projekty edukacyjne

Strona główna » Dla ucznia » Projekty edukacyjne

wielkość tekstu:A | A | A

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych
w Gimnazjum w Ogrodzieńcu

 

opracowany na podstawie:

 

1)      ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 156 poz. 1046)

2)      ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół(Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

§ 1

1. Projekty realizowane są przez uczniów w dowolnej klasie .

§ 2

1.Czas trwania projektów powinien wynosić  max. 3 miesiące.

§ 3

1. Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

§ 4

1. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów        klasy I o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.

2. Rodzicom przekazuje się informacje na pierwszym zebraniu w klasie I.

§ 5

1. W terminie do 30 września nauczyciele - opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę obszarów i  tematów  do   realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez

uczniów.

2. Informacje, o których mowa w ust.1, udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum , tablicy ogłoszeń i w bibliotece.

§ 6

1. W terminie do 15 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.

2. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 20 października, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 6.

3. W przypadku gdy uczeń:

a) nie zdecyduje o wyborze tematu,

b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,

c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby) wychowawca klasy  włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

§ 7

Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

a) czas realizacji projektu,

b) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,

c) podział zadań w zespole i zasady współpracy,

d) kryteria oceny projektu,

e) sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

§ 8

1. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.

2. Nauczyciele niebędący opiekunami danego projektu są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom.

§ 9

1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.

2. Prezentacje projektów odbywać się będą zgodnie z kalendarium szkolnym w ostatnich 2 tygodniach roku szkolnego.

3. W przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie jego prezentacja następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie.

4. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:

a) uczniowie danej klasy;

b) rodzice uczniów;

c) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu;

d) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.

 

§ 10

1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.

2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

a) sprawozdania z projektu

b) wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;

c) sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu;

d) pracę zespołową i indywidualną ucznia;

e) samoocenę uczniów.

3. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.

4. Ocena ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/nie zaliczył udział w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.

5. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej, o której mowa w p.4.

§ 11

Niezależnie od oceny, o której mowa w § 8 opiekun projektu jest zobowiązany do dokonania ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, na którą składać się powinna informacja o:

a) osiągniętych celach;

b) mocnych i słabych stronach;

c) wskazaniu popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania.

§12

Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

§13.

1. Każdy nauczyciel jest opiekunem projektu (max. 4 projektów).

2. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.

3. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).

4. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.

5. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

W Polsce rekordową prędkość wiatru odnotowano na Śnieżce, wynosiła ona 216 km na h, a w porywach 345 km na h. Natomiast na świecie 450 km na h w Wichita Falls (USA).

dalej
Ilość zdjęć: 695
dalej
Gimnazjum w Ogrodzieńcu